Straż Miejska Informacje


UCHWAŁA RADY MIASTA

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 § 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru lub w inny sposób nie pozwalający zwierzęciu na dokonanie jakichkolwiek szkód.

2. Posiadacze gadów, płazów, ptaków i owadów w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.

3. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi.

§ 19. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1)   wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne określonych w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażających otoczeniu - w kaganiec,

2)   prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną określonego w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

3)   zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy pies ma założony kaganiec, a jego właściciel zapewnia pełną kontrolę nad zachowaniem psa,

4)   psów ras uznawanych za agresywne określonych w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażających otoczeniu nie wolno spuszczać z uwięzi.

2. Do obowiązków wszystkich osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1)   usuwanie ekskrementów zwierząt domowych z części wspólnych nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do publicznego użytku, a w szczególności: ulic, placów, dróg, chodników, parkingów, zieleńców,

2)   stały i skuteczny dozór,

3)   niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, boisk sportowych, piaskownic, kąpielisk, itp. usytuowanych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem,

4)   zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych w sytuacji, gdy jego właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,

5)   zapewnienie przez właściciela nieruchomości kontroli nad zwierzęciem przebywającym na nieruchomości w sposób uniemożliwiający samowolne opuszczenie nieruchomości przez zwierzę.