Nowa Uchwała

Fragment nowej uchwały miasta Nowy Sącz:


ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych

do wspólnego użytku.

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad

tymi zwierzętami, w tym dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,

w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru lub w inny sposób nie pozwalający zwierzęciu na

dokonanie jakichkolwiek szkód.

2. Posiadacze gadów, płazów, ptaków i owadów w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są

zobowiązani zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.

3. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi.

§ 19. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne

określonych w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażających otoczeniu

- w kaganiec,

2) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną określonego

w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym

kagańcu,

3) zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy pies ma założony kaganiec, a jego

właściciel zapewnia pełną kontrolę nad zachowaniem psa,

4) psów ras uznawanych za agresywne określonych w odrębnych przepisach lub w inny

sposób zagrażających otoczeniu nie wolno spuszczać z uwięzi.

2. Do obowiązków wszystkich osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) usuwanie ekskrementów zwierząt domowych z części wspólnych nieruchomości oraz

z terenów przeznaczonych do publicznego użytku, a w szczególności: ulic, placów, dróg,

chodników, parkingów, zieleńców,

2) stały i skuteczny dozór,

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, boisk sportowych,

piaskownic, kąpielisk, itp. usytuowanych na terenach przeznaczonych do wspólnego

użytku w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem,

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych w sytuacji gdy jego właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego

zachowaniem,

5) zapewnienie przez właściciela nieruchomości kontroli nad zwierzęciem przebywającym

na nieruchomości w sposób uniemożliwiający samowolne opuszczenie nieruchomości

przez zwierzę.