Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1.Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Mam Głos”, zwany jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach(Dz.U.z 1989r.nr.20,poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Nowy Sącz

§5.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6.Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy swoich członków,  może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§7.Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i środki działania

§1.Celem Stowarzyszenia jest:

1.Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnych, zaniedbanych, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą.
2.Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt.
3.Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii.
4.Promocja i organizacja wolontariatu

§2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Aktywne działanie w celu egzekwowania przestrzegania praw zwierząt.
2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego .
3.Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych
zwierząt między innymi przez propagowanie sterylizacji i identyfikacji zwierząt.

4. Powoływanie Inspektorów etatowych i społecznych Stowarzyszenia poprzez organizowanie kursów i szkoleń .

5.aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt w tym sporządzania opinii.
6.Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt we własnym
zakresie lub w formie zleconej oraz wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt i osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórki pieniędzy i darów na ich rzecz oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań.
7.Szerzenie informacji o prawach oraz fizycznych, psychicznych i emocjonalnych potrzebach zwierząt.
8.Propagowanie pozytywnych metod szkolenia zwierząt i piętnowanie metod opartych na przemocy.
9.Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i poszanowania środowiska naturalnego.

10.Organizowania warsztatów, odczytów, konkursów i szkoleń w celu pogłębienia wiedzy
o zwierzętach, środowisku naturalnym oraz zdrowym trybie życia.
11.Organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych publicznych imprezach
12.Organizowanie odczytów, prelekcji, konferencji, spotkań i sondaży publicznych.
13.Współpraca z mediami w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia.
                                                                                     
14.Tworzenie i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych  i elektronicznych propagujących działalność Stowarzyszenia.
15.Zbieranie i organizowanie materiałów dotyczących ochrony zwierząt, ekologii
książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne, filmy, nagrania,
wydawnictwa elektroniczne i inne, w postaci archiwum i udostępnianie ich zainteresowanym.
16.Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt,
w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.

17. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.Członków zwyczajnych
2.Członków wspierających
3.Członków honorowych

§2.Członkiem zwyczajnych może być każda pełnoletnia osoba fizyczna -zarówno obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski-która podpisała pisemną akceptację statutu Stowarzyszenia.

§3.Młodzież w wieku 16-18 lat ma pełne prawa członkowskie w Stowarzyszeniu pod warunkiem
przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże we władzach większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§4.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej.

 §5.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1.swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2. dbać o jego dobre imię,

3.popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

5. regularnie opłacać składki,

 §6.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo :

1.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2.uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

3. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

4.  korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

5. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

6. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

7.korzystać z innych możliwości jakie swoim członkom stwarza Stowarzyszenie,

§7.Członkiem wspierającym na podstawie decyzji Zarządu, może zostać:

1.Każda pełnoletnia osoba fizyczna niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
2.Każda osoba prawna, która zadeklarowała pisemną stałą lub czasową pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 §8Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

1.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2.Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszeń, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

3.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4.Członkostwo honorowe ustaje w razie:

dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;

pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania.

§9  Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3. Śmierć członka.

4.Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§1.Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§2 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków może być:

1. zwyczajne;

2.  nadzwyczajne.

 

 §3 Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków przez ogłoszenie w prasie, listem poleconym

lub w inny skuteczny sposób o jego terminie i miejscu obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania,

 

 §4 Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 §5 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, bez względu na ilość obecnych członków .

 

 §6 Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych podczas zebrania członków Stowarzyszenia.

 §7 W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącegoWalnego Zebrania.

§ 8 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 9  kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§10.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie zmian statutu,

7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 §11. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia .

§12 Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 §13 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1.z własnej inicjatywy;

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3.na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować w szczególności nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§14 Zarząd

§15.Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia powoływane są i odwoływane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia . Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Walne Zebranie może w każdej chwili odwołać Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§16.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

§17.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, zarząd może pracować w zmniejszonym składzie do Walnego Zebrania, lub może wybrać nowego członka Władz Towarzystwa poprzez uzyskanie pisemnej akceptacji ponad połowy członków stowarzyszenia.

§18.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§19.Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, 1 członka.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§20.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. W wypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§21.Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenie składane wobec Stowarzyszenia oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

 

 

§22 .Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż 1 raz  w miesiącu .

§23 .Do zakresu działania Zarządu należy:

1.kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut.
2.realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4.podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego.
5.podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
6.zawieranie umów lub upoważnienia do ich zawierania.
7.zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8.podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
9.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
10.uchwalanie wysokości składek członkowskich.
11.realizacja uchwał Walnego  Zebrania Członków.
12.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywania kontaktów.
13.Zarząd może powoływać i odwoływać Inspektorów Ochrony Zwierząt.

§24. Komisja Rewizyjna

§25 .Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§26 .Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 członków i Przewodniczącego.

§27 .Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji Komisja może dokooptować na to miejsce nowego członka – nie więcej niż jedną osobę w czasie trwania kadencji.

§28.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§29 .Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.kontrolowania działalności Stowarzyszenia, w tym działalności finansowej.

2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

3.prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4.zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym statutem.
5.składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
6.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa

§1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.składki członkowskie
2.darowizny, zapisy, spadki.
3.wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
4.dotacje, subwencje i ofiarność publiczna.
5.wpływy z majątku Stowarzyszenia
§2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego roku.

§3.Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową.

§4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5.Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani nie przekazuje swojego majątku, ani go nie wykorzystuje na rzecz członków stowarzyszenia

§6 .Decyzja w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków posiadających czynne prawo wyborcze.

§2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.po. 1989r.Nr.20 poz.104 z późniejszymi zmianami.